QPA nënshkruan memorandum mirëkuptimi me Sindikatën e Policisë së Kosovës

Qendra per Politika dhe Avokim dhe PEN – Peer Educators Network nënshkruan Memorandum për mirëkuptim me Sindikatën e Policisë së Kosovës (SPK) për bashkëpunim të mëtutjeshëm në promovimin e barazisë gjinore dhe dialogut social. Qëllimi i memorandumit është që palët të ndihmojnë në krijimin e rrjetit të gruas në SPK, të rrisë pjesëmarrjen aktive të grave police brenda sindikatës dhe të promovojë dialogun social me palët e tyre të interesit.

PEN – Peer Educators Network and Qendra per Politika dhe Avokim signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Kosovo Police Union (SPK) for future cooperation in the promotion of gender equality and social dialogue. The aim of the MoU is to facilitate the establishment of women’s network in SPK, increase the active participation of policewomen within the union and promote social dialogue with their stakeholders.

By | 2018-10-12T09:54:55+00:00 October 12th, 2018|Aktivitete, Ballina, Ballina-Header|0 Comments