Prishtine, 31.03.2017  Te dhenat e paraqitura ne grafikone pasqyrojne inspektimin e punedhenesve, Informalitetin ne tregun e punes dhe sigurine ne vendin e punes.
Per analizimin e ketyre te dhenave QPA ka shfrytezuar raportet vjetore te Inspektoratit te Punes, Agjencise se Statistikave te Kosoves, Administrates Tatimore, Trustit Pensional dhe Agjencise per Regjistrimin e Bizneseve dhe Zyra e Auditorit te Pergjithshem.
          Te dhena nga monitorimi i Inspektoratit te Punes (2)                           
          Te dhena nga mon. i Inspektorati i Punes