Labinot Salihu, ekspert në politika publike

Flandra Syla, bashkëpunëtore në marrëdhënie me mediet dhe publikun

Tafe Veselaj, ekspert në fushën e mjedisit