Termat e Referencës: Dizajn dhe markim për Inspektoratin e Punës në Kosovë

1. Hyrje Qendra për Politika dhe Avokim (QPA) në mars të vitit 2022 ka filluar implementimin e projektit “Përtej  punësimit” përmes HumanRightivism që mbështetet nga Ambasada Suedeze në Kosovë nëpërmjet Komunitetit për Zhvillim Komunitar – CDF. Objektivi kyç i...

Terms of Reference for Annual Audit of Project/Programme Support including ISRS 4400

Introduction Qendra për Politika dhe Avokim (QPA) hereafter referred to as the “Cooperation partner” wishes to engage the services of an audit firm for the purpose of auditing the Human Rightivism, as stipulated in the agreement between the Cooperation partner and...

THIRRJE PUBLIKE PËR PRAKTIKANTË/E NË INSPEKTORATIN E PUNËS

Qendra për Politika dhe Avokim (QPA), shpall thirrje të hapur për aplikim për pozitën praktikant/e me pagesë të angazhuar në Inspektoratin e Punës. QPA është në kërkim të një praktikanti/eje i/e cili/a është në vitin e fundit në nivelin Bachelor ose student/e në...

THIRRJE E HAPUR PËR INDIVID/KOMPANI TË INTERESUAR/A

Qendra për Politika dhe Avokim (QPA) në mars të vitit 2022 ka filluar implementimin e projektit “Përtej  punësimit” përmes HumanRightivism që mbështetet nga Ambasada Suedeze në Kosovë nëpërmjet Community Development Fund - CDF. Objektivi kyç i projektit është të...

Heshtja Ndaj Rreziqeve ne Pune

Heshtja ndaj rreziqeve në punë
Sipas Ligjit të Punës, “risku nënkupton mundësinë që të punësuarit t’i shkaktohet plagë,
sëmundje ose probleme shëndetësore…

A është i hapur vendi i punës suaj?

A është i hapur vendi i punës suaj?
Nëse po…

A ka Kosova listë zyrtare të sëmundjeve profesionale?

Mëgjithëse shëndeti në vëndin e punës është i rregulluar me Ligjin për siguri dhë shëndet në punë dhe akte nënligjore, deri me tani institucionet…

Video Storie

Video storia pasqyron disa raste suksesi te kompanive private te cilat ofrojne kushte te pershtatshme te sigurise dhe shendetit ne pune per punetoret e tyre….

Semundje Profesionale

Sëmundje profesionale definohet çdo sëmundje e shkaktuar nga ekspozimi në elementet e dëmshme dhe të rrezikshme kimike, fizike dhe biologjike në ambientin e punës gjatë ushtrimit të veprimtarisë së punës…

Dialog per Drejtesi Sociale – Projekti

Me datën 11 mars 2020, u bë lansimi i projektit “Dialog social për drejtësi sociale” implementuar nga Koalicioni për drejtësi sociale dhe të drejta socio-ekonomike….

Per Ne:

Qendra për Politika dhe Avokim (QPA) është një organizatë jofitimprurëse, jo partiake, me qëllim forcimin dhe promovimin e një qytetarie aktive; pjesëmarrja e qytetarëve në hartimin, zbatimin dhe monitorimin e politikave publike. QPA gjithashtu synon të ndikojë në strukturat vendimmarrëse përmes lobimit dhe avokimit, për të ngritur çështje që janë në interes të qytetarëve dhe t’i bëjë ata pjesë të axhendës qeveritare. QPA do të punojë për të rritur transparencën, përgjegjësinë dhe përgjegjshmërinë e zyrtarëve politikë dhe publik ndaj qytetarëve

Qendra për Politika dhe Avokim (QPA) është themeluar në korrik të vitit 2008 si organizatë joqeveritare, pa përfitime, politikisht e paanshme. QPA synon të rrisë dhe promovojë një qytetari aktive: pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje, zbatimin dhe monitorimin e politikave publike. QPA po ashtu synon të ndikojë te strukturat vendimmarrëse përmes lobimit dhe avokimit, të ngrisë çështje që janë në interes të qytetarëve dhe t’i përfshijë në agjendat qeveritare. QPA do të punojë në rritjen e transparencës, përgjegjësisë dhe llogaridhënien e zyrtarëve politikë dhe publik karshi qytetarëve, duke ngritur çështje me rëndësi dhe që janë në interes të publikut.

Lajmet e Fundit

THIRRJE PUBLIKE PËR PRAKTIKANTË/E NË INSPEKTORATIN E PUNËS

THIRRJE PUBLIKE PËR PRAKTIKANTË/E NË INSPEKTORATIN E PUNËS

Qendra për Politika dhe Avokim (QPA), shpall thirrje të hapur për aplikim për pozitën praktikant/e me pagesë të angazhuar në Inspektoratin e Punës. QPA është në kërkim të një praktikanti/eje i/e cili/a është në vitin e fundit në nivelin Bachelor ose student/e në...

Infografikat

Statistika te Vendeve te Punes ne Kosove 2011-2017

Nga viti 2011 deri ne 2017 ne vendin e punes kane gjetur vdekjen mbi 90 punetore, ndersa 400 te tjere kane pesuar lendime te renda, kryesisht nga sektori i ndertimeve. Shikoni videon per me shume informata.

Publikime