THIRRJE E HAPUR PËR INDIVID/KOMPANI TË INTERESUAR/A

THIRRJE E HAPUR PËR INDIVID/KOMPANI TË INTERESUAR/A

Qendra për Politika dhe Avokim (QPA) në mars të vitit 2022 ka filluar implementimin e projektit “Përtej  punësimit” përmes HumanRightivism që mbështetet nga Ambasada Suedeze në Kosovë nëpërmjet Community Development Fund – CDF. Objektivi kyç i projektit...
Heshtja Ndaj Rreziqeve ne Pune

Heshtja Ndaj Rreziqeve ne Pune

Heshtja Ndaj Rreziqeve ne Pune Nga QPA  April 15, 2020 Sipas Ligjit të Punës, “risku nënkupton mundësinë që të punësuarit t’i shkaktohet plagë, sëmundje ose probleme shëndetësore të menjëhershme apo të mëvonshme, si rezultat i ekspozimit në ambientin e punës...
A është i hapur vendi i punës suaj?

A është i hapur vendi i punës suaj?

Organizata Ndërkombëtare e Punes Nga QPA  April 13, 2020 A është i hapur vendi i punës suaj? 👇 Nëse po shiqojeni se si duhet të adaptohet ai përmes këtyre këshillave nga Organizata Ndërkombëtare e Punes #Tedrejtatepunetoreve #rrinshpi #covid19—- Is your...
A ka Kosova listë zyrtare të sëmundjeve profesionale?

A ka Kosova listë zyrtare të sëmundjeve profesionale?

A ka Kosova listë zyrtare të sëmundjeve profesionale? Nga QPA  April 10, 2020 Mëgjithëse shëndeti në vëndin e punës është i rregulluar me Ligjin për siguri dhë shëndet në punë dhe akte nënligjore, deri me tani institucionet përgjegjëse nuk kanë evidenca për...
Video Storie

Video Storie

Video Storie Nga QPA  April 10, 2020 Video storia pasqyron disa raste suksesi te kompanive private te cilat ofrojne kushte te pershtatshme te sigurise dhe shendetit ne pune per punetoret e tyre. “Kjo videostorie eshte prodhuar me perkrahjen e Bashkimit...
Semundje Profesionale

Semundje Profesionale

Semundje Profesionale Nga QPA  April 10, 2020 Sëmundje profesionale definohet çdo sëmundje e shkaktuar nga ekspozimi në elementet e dëmshme dhe të rrezikshme kimike, fizike dhe biologjike në ambientin e punës gjatë ushtrimit të veprimtarisë së punës....